Werkwijze


Aanmelding
Aanmelding kan via de mail of telefonisch, hierin geeft u in grote lijnen aan tegen welke problemen uw kind aanloopt en welke hulp u voor uw kind wenst.

Intakegesprek
Het intakegesprek is bedoeld om samen de hulpvraag goed in kaart te brengen en te bepalen of ik de leerling kan helpen. Het zou dan ook prettig zijn als u tijdens dit gesprek relevante informatie meeneemt. Gegevens zoals toets gegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.
Een intakegesprek is vrijblijvend. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek/ Handelingsplan
Het kan nodig zijn dat ik aanvullend didactisch onderzoek doe als er onvoldoende gegevens zijn. Aan de hand van alle verzamelde gegevens stel ik een handelingsplan op. In dit plan beschrijf ik:
- het probleem (de beginsituatie)
- de doelstellingen
- de aanpak (en de middelen die we gaan gebruiken)
- wanneer en hoe we gaan evalueren

Om een volledig beeld van een leerling te krijgen kan het soms nodig zijn om contact op te nemen met school, dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Op deze manier kan de begeleiding goed afgestemd worden op de werkwijze van school.

Begeleiding
Nadat het handelingsplan is opgesteld kan de begeleiding beginnen.
Wekelijks vindt de begeleiding plaats. Een sessie duurt 45 minuten.
De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de werkwijzen en methodieken van de school van uw kind.
Tijdens de begeleiding wordt tegelijkertijd aan het zelfvertrouwen gewerkt. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties positief beïnvloeden en andersom.

Evaluatie
Na 8-10 weken vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan zijn behaald. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden, in andere gevallen zal het vervolgtraject besproken worden. Hiervan krijgt u een schriftelijk verslag.

Martine Elenbaas
Korhoenstraat 22
4901AN Oosterhout
info@me-rt.nl
06-46111860